Locatieraad

( Onderstaande tekst dient te worden aangepast i.v.m. Samenwijs Opvang & Onderwijs )
De medezeggenschap (MR) is voor ouders en leerkrachten een inspraakorgaan over belangrijke zaken betreffende onze school. De bevoegdheden, bijv. instemmingsrecht dan wel adviesrecht, zijn vastgelegd in een reglement. Alle leden zijn in principe lid voor een periode van 3 jaar, waarna ze herkozen kunnen worden. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar samen, de vergaderingen zijn openbaar. Wij werken nauw samen met de KLIK Kinderopvang. Tijdens de MR-vergaderingen zijn twee pedagogische medewerkers van de KLIK Kinderopvang aanwezig en een lid van de oudercommissie.
U kunt zelf, na vooraf contact, zaken inbrengen. De directeur is, indien gewenst, bij het begin van de vergadering aanwezig om de raad te informeren.
Binnen de stichting “De Oude Vrijheid” is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief (GMR). Deze raad houdt zich bezig met beleidszaken die alle scholen binnen de stichting aangaan. In de GMR heeft Linda van Haaren (leerkracht) zitting namens onze school en Marian Hoozemans namens de oudergeleding.

Heeft u vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken op
hoosjesss@gmail.com
Of u spreekt ons aan op school.


Wat is het doel van de MR?
De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat iedere basisschool een MR heeft. Het woord zegt het al: een raad die mee mag praten. De MR denkt en praat mee om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Tevens heeft de MR de taak om een klimaat van openheid en openbaarheid te scheppen. In het MR reglement worden regels en bevoegdheden nader omschreven. Dit ligt voor belangstellenden op school ter inzage. Wat is de werkwijze van de MR? De medezeggenschapsraad bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders. De ouderafgevaardigden worden democratisch gekozen voor de duur van twee jaar. De MR leden verdelen onderling de taken van voorzitter, penningmeester, secretaris en GMR afvaardiging.

Wat zijn de bevoegdheden van de MR?
De MR kan gevraagd en ongevraagd spreken, voorstellen doen of adviezen geven over alle zaken die de school en de kinderen aan gaan. Belangrijke plannen van de directie behoeven instemming van de MR. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, de veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders. Bij andere zaken heeft de raad recht op advies, zoals bij het besteden van de middelen die de school ontvangt. Ook bij het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregelingen en het toelatingsbeleid mag de MR adviseren. De bevoegdheden staan beschreven in het MR reglement.

Wat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?
De Willibrordusschool is onderdeel van ”De Oude Vrijheid”, Stichting voor katholiek onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek. Iedere basisschool in de stichting heeft twee leden van de MR die zitting nemen in de GMR. Deze raad houdt zich voornamelijk bezig met beleidszaken die alle scholen binnen de stichting aangaan.

Hoe verloopt de communicatie met ouders en personeel?
Als MR hechten wij veel waarde aan een goede communicatie met ouders en personeelsleden. De vergaderdata staat hier op de site. Het jaarverslag, de jaarplanning en de notulen van de vergaderingen zijn ook te lezen op de website van de school, onder het tabje MR.

Medezeggenschapsraad leden

2017 11 14 MR Leden Samenwijs Opvang & Onderwijs Willibrordus

2017 11 14 MR Leden Samenwijs Opvang & Onderwijs Willibrordus

vlnr;
  • bovenste rij
  • Wendy Jonkers (leerkracht), Ferry vd Put (ouder), Annemiek Schilders (ouder), Katja Timmermans (Manager Samenwijs Opvang), Inge Diepstraten- Veron (oudercommissie Samenwijs Opvang)
  • onderste rij
  • Linda van Haaren (leerkracht), Joke Lagendijk (ouder), Deby Favier (pedagogisch medewerkster Samenwijs Opvang), Corrie Kaal (leerkracht)

    De volgende data komt de locatieraad dit schooljaar bij elkaar: